Algemene huurvoorwaarden

versie 01-01-2020 , Beachhouse Blue Zone , Duinschooten 12-167, Noordwijkerhout

Toepassing

 • Deze Algemene huurvoorwaarden zijn van toepassing op reserveringen en overeenkomsten met betrekking tot de vakantiewoning Beachouse Blue zone, staande en gelegen aan Duinschooten 12-167 Noordwijkerhout.
 • In deze Algemene huurvoorwaarden wordt onder het begrip ‘huurder’ verstaan: de persoon die met ons een overeenkomst sluit met betrekking tot huur van de vakantiewoning.
 • Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing ongeacht uw (voorafgaande) verwijzing naar eventuele eigen voorwaarden of naar andere algemene voorwaarden. Wij wijzen alle Algemene voorwaarden waarnaar u verwijst of die door u worden gebruikt van de hand.
 • Van deze Algemene voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen.

Reservering

 • Wij nemen alleen reserveringen in behandeling van personen die 23 jaar of ouder zijn. Reserveringen door personen jonger dan die leeftijd zijn dan ook niet geldig.
 • Bij uw betaling van de reservering bevestigd u automatisch dat u de algemene huurvoorwaarden heeft gelezen en gaat u automatisch akkoord met onze algemene huurvoorwaarden.
 • Tussen u en ons komt een overeenkomst tot stand op het moment nadat uw betaling bij ons binnen is. De overeenkomst betreft de verhuur van de vakantiewoning voor recreatief gebruik, dat naar zijn aard van korte duur is.

Betaling

 • De (aan)betaling vindt plaats direct bij reservering.
 • Borgsom
  De borgsom bedraagt € 150,00. De borgsom dient ter waarborging van schade en/of kosten – in de meest ruime zin van het woord – die wij kunnen lijden bij niet-nakoming van de verplichtingen van de huurder als goed huurder en degene(n) die de huurder vergezellen.
 • De borgsom moet tezamen met de betaling van de huursom worden voldaan. In het geval de borgsom niet wordt voldaan, zijn wij gerechtigd de huurder de toegang tot de vakantiewoning te ontzeggen. Indien u met betaling van de borgsom in gebreke blijft, zijn wij bovendien gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 • De borgsom of het eventuele restant daarvan wordt na verrekening van vorderingen (schade aan inventaris/vakantiewoning en/of overige kosten) van ons op de huurder binnen 7 dagen na vertrek teruggestort. Eventuele (verdere) aanspraken op schadevergoeding worden door deze restitutie niet teniet gedaan.

Ontvangst sleutel

 • De huurder krijgt (indien wij u niet zelf begroeten), 2 dagen voor de aankomstdatum per mail of sms de beschikking over de code van een sleutelkluis waarin de huissleutel is opgeborgen.
  Deze code mag niet worden overgedragen. De huurder is nimmer gerechtigd de sleutel onder zich te houden of te dupliceren om welke reden dan ook. Mocht de huurder dat toch doen dan is de huurder een boete verschuldigd van € 500, onverminderd de werkelijke kosten. De sleutel van het vakantiehuis wordt door ons in bruikleen aan de huurder ter beschikking gesteld. De sleutel blijft eigendom van ons. Bij verlies, diefstal of enige andere wijze van verloren gaan van de sleutel is de huurder een bedrag verschuldigd van € 100.
 • Alle kosten die ontstaan doordat u de woning niet op tijd oplevert, worden op u verhaald. Goederen die worden aangetroffen na uw vertrek, bewaren we een redelijke periode voor u, maar we nemen hiervoor geen enkele verantwoording. Nasturen kan alleen op uw kosten.
 • Wanneer de huurder en/of overige gebruikers zich hebben buitengesloten van de vakantiewoning Beachhouse Blue Zone wordt hiervoor € 25,00 in rekening gebracht. Dit wordt verrekend met de terugstorting van de borgsom. Ter controle vragen wij de huurder zich eerst te legitimeren voordat de kopie sleutel wordt overhandigd.
 • Bij verlies of kwijtraken van de parkeerpas wordt € 50,00 in rekening gebacht ( of ingehouden van de borg)

Annulering

 • Annulering door de huurder dient altijd schriftelijk (per post of per mail) te geschieden. Hiervoor gelden de volgende regels:
  1. Annulering tot 10 weken vóór de dag van aankomst is geheel kostenloos.
  2. Bij annulering tot 6 weken (42 dagen) vóór de dag van aankomst wordt 50% van de huursom in rekening gebracht
  3. Bij annulering tot 2 weken (14 dagen) voor de dag van aankomst wordt 75% van de huursom in rekening gebracht.
  4. Bij annulering korter dan 2 weken (14 dagen) voor de dag van aankomst wordt het volledige huurbedrag in rekening gebracht.
  5. Indien u binnen 24 uur na de overeengekomen datum zonder nadere kennisgeving niet bent gearriveerd, wordt dit beschouwd als een annulering en is 100% van de huursom verschuldigd.
  6. In geval van annulering onzerzijds worden eventueel al betaalde gelden gerestitueerd.
  7. In alle gevallen van annulering wordt de vooraf betaalde borg en toeristen belasting terugbetaald.

Verblijf in het vakantiehuis

 • Weekend: vrijdag vanaf 15.00 uur tot maandag 10.30 uur
 • Midweek: maandag vanaf 15.00 uur tot vrijdag 10.30 uur
 • Week: vrijdag tot vrijdag of maandag tot maandag
 • Op de dag van aankomst kunt u in principe vanaf 15:00 uur gebruik maken van het vakantiehuis. Op de dag van vertrek dient u het vakantiehuis om 10:30 uur te hebben verlaten.
 • Het vakantiehuis is rookvrij. Buiten op het terras mag wel gerookt worden.
 • Buiten mag geen open vuur worden toegepast.
 • Huisdieren meenemen is niet toegestaan.
 • De huursom is inclusief eindschoonmaak , bed –en keukenlinnen en handdoeken.
 • Barbecueën is toegestaan . Het gebruik van gas, water en elektra is weliswaar inclusief, maar wij verzoeken u hier spaarzaam mee om te gaan.
 • Onder- of doorverhuur is nadrukkelijk verboden.
 • Verblijf van meer personen in een vakantiewoning dan op de reservering overeengekomen, c.q. dan het voor de woning geldende maximum van 5 personen is nadrukkelijk niet toegestaan zonder onze toestemming, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Overtreding kan leiden tot het voortijdig beëindigen van de huurovereenkomst onzerzijds, zonder restitutie van huurgelden.
 • Het is niet toegestaan om handdoeken of dekens uit het huisje mee te nemen naar het strand of recreatiemeer.
 • Het verplaatsen van kasten en bedden, evenals geluid- of televisieapparatuur of het mee naar buiten nemen van enig deel van de binnen inventaris -behalve natuurlijk serviesgoed, glazen en bestek voor uw maaltijd buiten- is uitdrukkelijk niet toegestaan.

Aansprakelijkheid/ klachten/ schade

 • De huurder en overige gebruikers zijn in de betreffende huurperiode in het gehuurde vakantiehuis volledig aansprakelijk voor alle schade die is ontstaan aan het huis, de inventaris en alle zaken die tot het gehuurde object behoren, tenzij huurder en overige gebruikers aannemelijk kunnen maken dat de schade aan hen niet kan worden toegerekend. Wij raden u dan ook aan bij aankomst het vakantiehuis en de inventaris goed te inspecteren op gebreken en tekortkomingen. Indien u schade of gebreken
  constateert, meld u dit dan direct bij ons.
 • Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor diefstal, verlies of schade van of aan zaken dan wel personen, van welke aard ook, tijdens of tengenvolge van het verblijf in de vakantiewoning. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor bouwactiviteiten aan de toegangs- en hoofdwegen e.d. in de omgeving van het gehuurde vakantiehuis. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid bij het uitvallen of buiten werking stellen van technische apparatuur, nutsvoorzieningen, het niet of deels niet functioneren van internet.
 • De kosten van normaal onderhoud en herstel van gebreken zijn voor onze rekening. Indien zich gebreken voordoen, dient huurder ons hiervan direct in kennis te stellen en onze instructies zoveel mogelijk op te volgen. Eventueel door huurder in dit verband gemaakte kosten zullen door ons tegen overlegging van gespecificeerde rekeningen aan huurder worden terugbetaald.
 • Mocht u alsnog een klacht willen indienen dan dient deze binnen 14 dagen na het verlaten van de vakantiewoning schriftelijk en gemotiveerd bij ons te worden ingediend.

Vertrek en eindschoonmaak

 • Het vakantiehuis dient op de volgende wijze worden achtergelaten:

  1. Het huis veegschoon achterlaten
  2. Alles schoon afgewassen, afgedroogd en weer in de kasten geplaatst
  3. Dekbedovertrekken en linnengoed in de badkamer
  4. Afwasmachine en koelkast schoon en leeg achterlaten
  5. Geen etenswaren achterlaten in de kasten
  6. Tuinmeubilair en kussens graag in de schuur zetten
  7. De vuilnisbakken geleegd
  8. Eventueel breukwerk en/of schade melden bij de verhuurder.

Toepasselijk recht

Op al deze voorwaarden en op bepalingen uit de huurovereenkomst/huisregels als ook eventuele
geschillen hieruit voortvloeiend, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.